Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

4
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 12B

 Chapter 12B Wayesezibuza eziphendula kodwa ayikho ngitsho leyodwa impendulo eyamsuthisayo okaMafu.Wayesebambe isihlathi okomfelokazi ngapha ikha

3 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 12A

Chapter 12A Luthi tha.....kuPretty, azizwe ephelelwa ngamandla kwalekhona ukuthi athalaze abone lumuntu okhanya emazi kangaka. Ngapha kumalume khona

5 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 11

Chapter 11"Ngithi sengifike lapho engikhathala khona, sengibekezele kwanele mngane, ngikutshela ukuthi uBheka into angenza yona....... "kuqhuba yena u

1 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 10

Chapter 10 "WELCOME TO BULAWAYO, ENJOY YOUR STAY". Njengoba wayengakatholi ngitsho leyodwa kodwa lokhu impendula ecacayo phakathi kwekhulu lemibuzo e

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 9

Chapter 9 Kwathi cwaka okwesikhatshana, uNcube wabona ukuthi sekumele adlale indaba yakhe njengenhloko yomuzi. "Uyakhuluma umntwana namfana, kodwa m

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

GANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter8

Chapter8 Kwasekuyilo usuku owayengafisi ukucabanga ngalo, usuku lokuvalwa kwezikolo phela. Kwasekuyibu ntwi ntwi isikhiwa kumbalisi ngapha kudade kwak

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 7

Chapter 7Lwamtshaya lwameqa uvalo umaNko,  ikhanda lathi ukuduma ngemicabango.  Isiyezi laso sathi woza sihambe.  Wathi ukukhokha umoya

1 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO: Chapter 6

Chapter 6 Wathulisela kancane umaNko, elokhu emgqolozele okomuntu obone isipoko. Ungahle uthi mhlawumbe ungene ekilasini elingiyisilo, kanti hatshi ng

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 5

Chapter 5 (Note- some of the words used are not pure Ndebele but they are used and understood by the Ndebele speaking people) Abazange besabuza ukuth

0 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 4

Chapter 4 Baqhubeka ngemisebenzi yabo yasekhaya,umaNko yena wangenela ixhiba lakhe walihlanza kuhle komuntu olindele ukwethekelwa ngumongameli.Akekho

4 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 3

"Tjo vitjo tjotjo vitjo......., wena.!!, yenzani kanti ngizayiqamula uphondo lulu mina iyangazi nje......?, nhlavukazi wena, ufuz, ubani unyoko elung

0 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 2

"we' maKhumalo ngisake ngiyolunguza ngemasimini,angiza ngibuquthe namhlanje ngizwe sengathi yinklogo yenhlavukazi kaGatsheni ebizwakalela ngemasimini

1 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 1

Chapter 1Kwasekuyizinsuku umaKhumalo ebona ukuthi umalukazana wakhe angathi akajabulile,kwazisephela intombi kaNkonjeni kwakungumuntu wabantu ehla

2 NelsonBukho
Load More
Invite
iBloggers
Feministen | Follow | 0 Blogs
MgciniNyoni | Follow | 1 Blogs
princehabibi | Follow | 0 Blogs
zimshopper | Follow | 0 Blogs
tsendex | Follow | 0 Blogs
Blacksnipe | Follow | 0 Blogs
Seven | Follow | 0 Blogs
Theodora12 | Follow | 0 Blogs
mamashamal | Follow | 0 Blogs
breakingnews | Follow | 1 Blogs
mamaaleeyah | Follow | 0 Blogs
Ndabazabantu | Follow | 0 Blogs
moorecares4u | Follow | 0 Blogs
miyakhan | Follow | 0 Blogs
samir121 | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs