Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

20
Aug - 13

Ground-breaking Interview with Fikelephi Jackson

In one of the most scintillating interviews ever carried out by uMthwakazi Review.com under the banner of its 2013 newly launched Ingwe Series program

1 uMthwakaziReview
16
Jun - 13

Thorny Tap - (Short Story)

The weather was beautiful sparsely pantuated with clouds, a mild breeze and a crimpson sun was in the process of its western descent. I was feeling di

5 Nxayezwe
16
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch14

Libuze iphoyisa"Wena ucabanga ukuthi uyephi?""Ukubabengazi ukuthi uyephi bengingeke ngilibize"kuphendula uMelusi ebuyisa izinhlonzi ebusweni. "Wendoda

2 Nxayezwe
16
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch13

Waqeda ukudla okaKhumalo maqede wayobeka umhlubulko phansi.Wanela wangena ezingubeni walala obokufa.Wethuswa yizwi lomemeza phandle.Wathuka wavuka wa

1 Nxayezwe
14
Jun - 13

Idamage /inhlawulo ekhitshwa lijaha uma imithisile isibanga imnyama emdenini yonke

Emandulo kwakuthi uma ijaha lingamithisa intombi lihlawuliswe inkomo okuthiwa yivulamlenze,linkomo yayiphelekezelwa ngezimbili ezenduna . Induna yayih

1 JMthethwa
12
Jun - 13

'Thula phela ungakhali sekwadlula'

Kwakumhlaka 10 Lwezi 1983 ,ngacela kumama ukuya enkomeni loMsizi Mdlongwa owayeqhatshelwe ukwelusa umhlambi kababa. Wala umama,"usasemncane Phuphehlel

3 JMthethwa
10
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch11

Yayisihambe ibanga elide imoto le phakathi kwayo kuthulisekile ngaphandle kukaThobile oyelokhu esehlisa iphika okungapheli.Yaphambuka nje kancane yan

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch10

"Thoe cthandwa sami sengiyahamba manje,namuhla ngingena ebusuku."kuvalelisa uMelusi kumkakhe."Kulungile baba manje isikhafuthini ke?"Cha mawezingane u

2 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch8

"wu Melusi maKhumalo,sehlala njalo elwa nami ngaphandle kwesizathu.Ngyazama ukuba umfazi,ngimuphe inhlonipho nesiqi sakhe sobubaba.Ngimphethe kahle ka

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch7

Kwasa angazange abuthi quthu ubuthongo uMelusi ngenxayemicabango.Yayi xubene ekhanda okwaxhakela esivande.Ebasathe uhlanganisa lokhu nalokhuya lutho u

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch6

UMncedisi lo yindoda ngempela.Inde ikhonale yondlekile ayikhoncane ngomzimba,inomzimba wamawrestler.Isifuba silapha izingalo ungafunga uthi ziyafuthwa

3 Nxayezwe
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch5

"Thembeka,Thembeka my love uthando lwehlula umkhulu benogogo,ubaba nomama nabo behluleka.Awaziyini ukuthi athando alunamaneja,alunadokotela.Ayifihleki

2 Nxayezwe
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch4

"I am so sorry babes but angazi ufuna ngenzeni ngoba ungithande usazi ukuthi nginomfazi kanti nawe ngokunjalo unendoda.Pho yini inkinga yakho?" kubuz

0 Nxayezwe
6
Jun - 13

Iphutha Lami

Ngenz'iphutha ngakwethemba.Themba lami kanti ngizigwaza owami.Namuhla ngikhala ezimathonsi.Tholakele yeka ukukwethemba kwami.Ngakunik'uthando lwami lo

0 Nxayezwe
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch3

"Aw suka lapha weThembeka.Ngicela ijuice,emva kwalokho yimi nawe nombhede.""ingabe uzongikhona yini Melusi!" kubhuqa uThembeka.Wathula nje uMelusi wab

2 Nxayezwe
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch2

Kwasekuyimvama ukuthi uMelusi ahambe abuye ebusuku.Angafuni ukubuzwa ukuthi ubekuphi.yayimkhathaza uThobile lento kungekho ayengakwenza.Wahlala ke uT

2 Nxayezwe
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch1

Kwasalimathumb'entaka,kuzwakala ukuheleza komoya owawuqhamuka eningizimu.Okwakusenza uzizwe,unomundla wokuha nje noma ikhilomitha libelinye ujike unga

1 Nxayezwe
6
Jun - 13

BONE OF BONES

Your smile is joy in my face.The beauty of your eyes is love to me.Your lough makes my own teeth to be out always.I don't need water because your lips

1 Nxayezwe
5
Jun - 13

THULA MAMA!

Weep no more.Wail no more.Cry no more.Thula mama.May your tears run dry.You've been abused and defamed.Emortional,Verbal and Physical.Enough is enough

1 Nxayezwe
4
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 12B

 Chapter 12B Wayesezibuza eziphendula kodwa ayikho ngitsho leyodwa impendulo eyamsuthisayo okaMafu.Wayesebambe isihlathi okomfelokazi ngapha ikha

3 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 12A

Chapter 12A Luthi tha.....kuPretty, azizwe ephelelwa ngamandla kwalekhona ukuthi athalaze abone lumuntu okhanya emazi kangaka. Ngapha kumalume khona

5 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 11

Chapter 11"Ngithi sengifike lapho engikhathala khona, sengibekezele kwanele mngane, ngikutshela ukuthi uBheka into angenza yona....... "kuqhuba yena u

1 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 10

Chapter 10 "WELCOME TO BULAWAYO, ENJOY YOUR STAY". Njengoba wayengakatholi ngitsho leyodwa kodwa lokhu impendula ecacayo phakathi kwekhulu lemibuzo e

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 9

Chapter 9 Kwathi cwaka okwesikhatshana, uNcube wabona ukuthi sekumele adlale indaba yakhe njengenhloko yomuzi. "Uyakhuluma umntwana namfana, kodwa m

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

GANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter8

Chapter8 Kwasekuyilo usuku owayengafisi ukucabanga ngalo, usuku lokuvalwa kwezikolo phela. Kwasekuyibu ntwi ntwi isikhiwa kumbalisi ngapha kudade kwak

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 7

Chapter 7Lwamtshaya lwameqa uvalo umaNko,  ikhanda lathi ukuduma ngemicabango.  Isiyezi laso sathi woza sihambe.  Wathi ukukhokha umoya

1 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO: Chapter 6

Chapter 6 Wathulisela kancane umaNko, elokhu emgqolozele okomuntu obone isipoko. Ungahle uthi mhlawumbe ungene ekilasini elingiyisilo, kanti hatshi ng

0 NelsonBukho
2
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 5

Chapter 5 (Note- some of the words used are not pure Ndebele but they are used and understood by the Ndebele speaking people) Abazange besabuza ukuth

0 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 4

Chapter 4 Baqhubeka ngemisebenzi yabo yasekhaya,umaNko yena wangenela ixhiba lakhe walihlanza kuhle komuntu olindele ukwethekelwa ngumongameli.Akekho

4 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 3

"Tjo vitjo tjotjo vitjo......., wena.!!, yenzani kanti ngizayiqamula uphondo lulu mina iyangazi nje......?, nhlavukazi wena, ufuz, ubani unyoko elung

0 NelsonBukho
1
Jun - 13

NGANGIZAKUTHANDA UNJALO - Chapter 2

"we' maKhumalo ngisake ngiyolunguza ngemasimini,angiza ngibuquthe namhlanje ngizwe sengathi yinklogo yenhlavukazi kaGatsheni ebizwakalela ngemasimini

1 NelsonBukho
Load More
Invite
iBloggers
quicklove | Follow | 0 Blogs
mrsest67 | Follow | 0 Blogs
khumbu77 | Follow | 3 Blogs
Bonga | Follow | 0 Blogs
Luwie | Follow | 0 Blogs
GJJG | Follow | 0 Blogs
kim5050 | Follow | 0 Blogs
Drsema | Follow | 0 Blogs
johnwales123 | Follow | 0 Blogs
thiagoana | Follow | 0 Blogs
TiffanyMarie | Follow | 0 Blogs
thanks | Follow | 0 Blogs
jackneveu | Follow | 0 Blogs
Mtho | Follow | 0 Blogs
kimabor | Follow | 0 Blogs
Top iBlogs