Archives
Sign In

Start Your Own iBlog Site

Bulawayo24 News' Live discussions, It takes less than a minute to setup and you can start posting and commenting on other people's iBlogs, Reach out to the right audience.

Start your Own iBlog

Now

16
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch14

Libuze iphoyisa"Wena ucabanga ukuthi uyephi?""Ukubabengazi ukuthi uyephi bengingeke ngilibize"kuphendula uMelusi ebuyisa izinhlonzi ebusweni. "Wendoda

2 Nxayezwe
16
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch13

Waqeda ukudla okaKhumalo maqede wayobeka umhlubulko phansi.Wanela wangena ezingubeni walala obokufa.Wethuswa yizwi lomemeza phandle.Wathuka wavuka wa

1 Nxayezwe
10
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch12

Kusekuseni uMelusi umi phandle ubambelele ebondeni elahlukanisa kwakhe nomakhelwane.Uyakhuluma eqondise kumakhi wakhe uMaKhumalo."Makhi,uThobile angi

2 Nxayezwe
10
Jun - 13

Uthando Lwegazi Ch11

Yayisihambe ibanga elide imoto le phakathi kwayo kuthulisekile ngaphandle kukaThobile oyelokhu esehlisa iphika okungapheli.Yaphambuka nje kancane yan

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch10

"Thoe cthandwa sami sengiyahamba manje,namuhla ngingena ebusuku."kuvalelisa uMelusi kumkakhe."Kulungile baba manje isikhafuthini ke?"Cha mawezingane u

2 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch9

Kusendlini kaThembeka lapha eKathlegong.Kuthulisekile lapha ungafunga uthi akukho muntu,kanti cha kudliwa amathambo engqondo.NguMelusi no Thembeka omu

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch8

"wu Melusi maKhumalo,sehlala njalo elwa nami ngaphandle kwesizathu.Ngyazama ukuba umfazi,ngimuphe inhlonipho nesiqi sakhe sobubaba.Ngimphethe kahle ka

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch7

Kwasa angazange abuthi quthu ubuthongo uMelusi ngenxayemicabango.Yayi xubene ekhanda okwaxhakela esivande.Ebasathe uhlanganisa lokhu nalokhuya lutho u

0 Nxayezwe
9
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch6

UMncedisi lo yindoda ngempela.Inde ikhonale yondlekile ayikhoncane ngomzimba,inomzimba wamawrestler.Isifuba silapha izingalo ungafunga uthi ziyafuthwa

3 Nxayezwe
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch5

"Thembeka,Thembeka my love uthando lwehlula umkhulu benogogo,ubaba nomama nabo behluleka.Awaziyini ukuthi athando alunamaneja,alunadokotela.Ayifihleki

2 Nxayezwe
6
Jun - 13

Uthando Lwegazi - Ch4

"I am so sorry babes but angazi ufuna ngenzeni ngoba ungithande usazi ukuthi nginomfazi kanti nawe ngokunjalo unendoda.Pho yini inkinga yakho?" kubuz

0 Nxayezwe
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch3

"Aw suka lapha weThembeka.Ngicela ijuice,emva kwalokho yimi nawe nombhede.""ingabe uzongikhona yini Melusi!" kubhuqa uThembeka.Wathula nje uMelusi wab

2 Nxayezwe
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch2

Kwasekuyimvama ukuthi uMelusi ahambe abuye ebusuku.Angafuni ukubuzwa ukuthi ubekuphi.yayimkhathaza uThobile lento kungekho ayengakwenza.Wahlala ke uT

2 Nxayezwe
6
Jun - 13

UTHANDO LWEGAZI - Ch1

Kwasalimathumb'entaka,kuzwakala ukuheleza komoya owawuqhamuka eningizimu.Okwakusenza uzizwe,unomundla wokuha nje noma ikhilomitha libelinye ujike unga

1 Nxayezwe
Load More
Invite
iBloggers
VisionsDoc | Follow | 45 Blogs
thanks | Follow | 0 Blogs
chloe711 | Follow | 0 Blogs
angelmtrinid | Follow | 0 Blogs
richie | Follow | 0 Blogs
Jarawani | Follow | 0 Blogs
sarahj | Follow | 0 Blogs
OkaMbulawa | Follow | 0 Blogs
kristin | Follow | 0 Blogs
Manyathela | Follow | 0 Blogs
Morgan20 | Follow | 0 Blogs
mamgoe | Follow | 0 Blogs
Auntiebyonew | Follow | 13 Blogs
princehabibi | Follow | 0 Blogs
Mzwazwa | Follow | 30 Blogs
Top iBlogs